Strona główna
Biuro Obsługi Klienta Drukuj
piątek, 17 czerwca 2011 09:53

Organizacja BOK

 

Kierownik Biura Obsługi Klienta

inż. Jacek Orzechowski

 

Kontakt telefoniczny :   centrala: 82 563 14 61 do 63 podczas zapowiedzi telefonicznej wybierz: 5
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Czas pracy Biura Obsługi Klienta
poniedziałek: 07:00 - 15:00
wtorek: 07:00 - 17:00
środa: 07:00 - 15:00
czwartek: 07:00 - 15:00
piątek: 07:00 - 15:00

 

 

Opis Stanowisk

 

Stanowisko Nr 1

Informacja o usługi MPGK

 • informacja o usługach realizowanych przez MPGK Sp. z o.o.
 • zapoznawanie klientów z obowiązującym cennikami ZWiK, ZOM,
 • wyjaśnianie sposobu rozliczeń,
 • przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji,
 • przekazywanie stanów wodomierzy,
 • zapoznanie się z materiałami marketingowymi, broszurami informacyjnymi dot. usług świadczonych przez ZWiK,
 • kontakt korespondencyjny i bezpośredni z kontrahentami w powyższych sprawach.

Stanowisko Nr 2

ZWiK

 • podpisywanie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • zmiany i aktualizacja umów,
 • zapoznanie się z warunkami umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • zapoznawanie się z treścią regulaminu na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • wystawianie i rozliczanie faktur VAT za świadczone usługi
 • wydawanie druków i przyjmowanie wniosków dot. np.  zawierania umów, rozwiązywaniu umów, druków zleceń na wykonanie odpłatnych usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o., innych druków

Stanowisko Nr 3

ZWiK

 • podpisywanie umów na dostawę wody                        i odprowadzanie ścieków,
 • zmiany i aktualizacja umów,
 • zapoznanie się z warunkami umów na dostawę wody  i odprowadzanie ścieków,
 • zapoznawanie się z treścią regulaminu na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • wystawianie i rozliczanie faktur VAT za świadczone usługi
 • wydawanie druków i przyjmowanie wniosków dot. np.  zawierania umów, rozwiązywaniu umów, druków zleceń na wykonanie odpłatnych usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o., innych druków

Stanowisko Nr 4

ZWiK

 • sprawdzanie stanu swoich rachunków,
 • podpisywanie wniosków o dodatki mieszkaniowe
 • rozkładanie płatności na raty - pomoc klientom w formułowaniu pism,
 • wystawianie zaświadczeń

Specjalista ds. gospodarki wodomierzowej

 • ustalanie terminu wymiany i montażu wodomierzy
 • przyjmowanie zleceń na wykonanie usług dodatkowych tj. wykonywanie rozdziałów instalacji wodociągowej, wykonywanie ekspertyz wodomierza, plombowania wodomierzy, montażu wodomierzy ogrodowych itp.

 

Umowy

Zawieranie umów:

 • umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Do zawarcia umowy na dostawę wody wymagane jest złożenie wniosku zawierającego:

 • Imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy
 • Adres zamieszkania/ siedzibę firmy
 • Serie i numer dowodu osobistego, PESEL / Nr NIP, Regon
 • Rodzaj świadczonych usług
 • Adres punktu poboru wody i/lub odprowadzania ścieków
 • Tytuł prawny do korzystania z obiektów
 • Stan wodomierza lub ilość osób zamieszkałych w budynku

     W przypadku zakupu (sprzedaży) wynajmu nieruchomości konieczne jest sporządzenie pomiędzy stronami protokołu zawierającego stan wodomierza na dzień przejęcia nieruchomości i dokumenty jak wyżej w zależności od rodzaju odbiorcy usług.
    

Dokumenty niezbędne do przedłożenia przez odbiorcę usługi przy zawieraniu umowy
Odbiorcy indywidualni
 • Wniosku o zawarcie umowy
 • Tytuł prawny
 • Dowód osobisty
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • Wniosek o zawarcie umowy
 • Tytuł prawny
 • Dowód osobisty
 • Kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i Regon
Spółka prawa handlowego
 • Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, (jeżeli dana osoba upoważniona do podpisania umowy nie jest wymieniona w KRS danej spółki wymagane jest dostarczenie imiennego pełnomocnictwa do czynności w zakresie zawierania umów na świadczenie usług wodociągowo - kanalizacyjnych)
 • Wniosek o zawarcie umowy
 • Tytuł prawny
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i Regon
Wspólnoty mieszkaniowe
 • Wniosek o zawarcie umowy
 • Tytuł prawy
 • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i Regon
 • Statut wspólnoty
 • Lista członków Wspólnoty
 • Uchwała o ustanowieniu Zarządu
Jednostki i zakłady budżetowe
 • Wniosek o zawarcie umowy
 • Tytuł prawny
 • Zaświadczenie o nadaniu nr NIP i Regon
 • Uchwała lub zarządzenie o powołaniu jednostki oraz pełnomocnictwo do  sprawowania zarządu i podejmowania zobowiązań

 

Zasady rozliczeń

 

Sposób ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków:

 1. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
 2. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie.
 3. W przypadku braku możliwości odczytania wodomierza MPGK dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków
  i wystawi fakturę na podstawie średniodobowego zużycia w okresie 6 miesięcy
 4. Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy - Rozporzędzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Odczyty wodomierzy dokonywane są:

 • w przypadku odbiorców indywidualnych w cyklu dwumiesięcznym,
 • w przypadku pozostałych odbiorców w cyklu miesięcznym
 • w przypadku odbiorców z Gminy Chełm i Gminy Kamień w cyklu trzymiesięcznym.

 

Wodomierze

 

    W oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - MPGK Sp. z o.o.  ponosi koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego.

     Wymiana wodomierza głównego w terminach przewidzianych przez Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar odbywa się poprzez pisemne informowanie klienta o dacie i godzinach wymiany.

     W przypadku niedogodności podanego terminu możliwe jest ustalenie innego terminu, kontaktując się z BOK -    centrala: 82 563 14 61 do 63 podczas zapowiedzi telefonicznej wybierz: 5

    Wymiana legalizacyjna wodomierza będącego własnością odbiorcy usług (podlicznik) dokonuje na koszt własny właściciel

    Okres legalizacyjny wodomierzy wynosi:

 • dla wodomierzy O 15 - O 40 - 5 lat
 • dla wodomierzy powyżej O 50 - 4 lata

Poprawiony: poniedziałek, 10 lutego 2020 20:25