Strona główna
Zawiadomienie o połączeniu Spółek Drukuj
czwartek, 09 stycznia 2020 13:27

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że z dniem 3 stycznia 2020 roku nastąpiło przejęcie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku połączenia obu podmiotów przejęta spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. została  wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
   Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca wstąpiłaz dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. W związkuz powyższym z mocy prawa stroną umów i innych stosunków prawnych jest od dnia 3 stycznia 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie. W celu usprawnienia współpracy zachodzi konieczność zaktualizowania dotychczasowych danych rejestrowych i kontaktowych przejętej spółki oraz kierowania korespondencji i wystawiania faktur z uwzględnieniem poniższych danych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
NIP 563-000-08-72
REGON 110052871
KRS 0000062896
Rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088.

 

 

 

 

 

 

   Powyższa zmiana nie wpływa na ważność i ciągłość stosunków prawnych, łączących obie połączone spółki z osobami trzecimi, a w szczególności zawartych umów.